Parkstraat 12-14 • 4818 SJ Breda • +31(0)76-514 14 16info@houseofpertijs.com

Privacy­verklaring

House of Pertijs zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. House of Pertijs gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

House of Pertijs verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres etc.

De categorieën van verwerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

House of Pertijs kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een
contract verplicht is.

House of Pertijs kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang
of gerechtvaardigd belang. House of Pertijs informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert House of Pertijs de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

House of Pertijs zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. House of Pertijs verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van verkoop van artikelen, reparaties van artikelen, organiseren van events, versturen van nieuwsbrieven, het beantwoorden van vragen/klantcontact en het informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Bewaartermijn

House of Pertijs zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. 

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

House of Pertijs heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn: House of Pertijs, Linda de Bont, 076 – 514 14 16.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om House of Pertijs te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking. 

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient House of Pertijs de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. House of Pertijs zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

Een verzoek tot rectificatie, verwijdering of intrekking van de toestemming voor verwerking dient schriftelijk ingediend te worden, per e-mail of per post. Bij de verwerking van het verzoek zal House of Pertijs vragen om een geldig legitimatiebewijs voor het vaststellen van de identiteit van de betrokkene. Bij geldige verzoeken zal House of Pertijs uiterlijk binnen 4 weken hieraan gehoor geven. 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Informatie niet verkregen van betrokkene

Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert House of Pertijs de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen

House of Pertijs verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Profilering en cookies

House of Pertijs maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het doel hiervan is het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde informatie. House of Pertijs maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. House of Pertijs gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet. 

House of Pertijs maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee House of Pertijs de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

House of Pertijs biedt aan geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar
e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Contactgegevens

House of Pertijs
Parkstraat 12-14
4818 SJ BREDA

Indien van toepassing contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

Linda de Bont
Parkstraat 12-14
4818 SJ BREDA

Wijziging privacyverklaring

House of Pertijs behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Wij maken gebruik van cookies voor het optimaal functioneren van onze website. Zo kunnen we het gebruik van onze website analyseren en optimaliseren en hebben we de mogelijkheid om te adverteren. Klik op ‘Accepteren’ om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Meer informatie over cookies leest u in onze privacyverklaring.